Zásady ochrany osobních údajů

(GDPR)

 

Článek I.

Úvodní prohlášení

 

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši společnost Reacon corporation s.r.o. zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 92913, se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 04993454 (dále jen „Společnost“). V následujícím textu naleznete informace, co jsou to osobní údaje, jaké máte práva, jak a proč je zpracováváme, v jakém rozsahu a komu vaše údaje zpřístupňujeme, které nám při návštěvě našich webových stránek umístěných na doméně poskytujete (dále je „webové stránky“).

Prohlášení upravující práci s vašimi osobními údaji vycházejí zejména z obecně závazných práv a předpisů: Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2016/679 (písmeno a až f), o ochraně fyzických osob v rámci zpracovávání osobních údajů – GDPR.

Vaše osobní údaje se shromažďují na našich stránkách pouze v potřebném rozsahu a zpracovávají se s vazbou na účel resp. v souvislosti s uzavřením odpovídajících smluv a poskytování služeb. Osobní údaje jsou takové údaje, které Vás dokáží identifikovat nebo Vás osobně s nimi spojit.

Správcem (pověřenec) osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek je společnost Reacon corporation s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 92913. Se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 04993454, DIČ: CZ04993454, e-mail: info@reacon.cz

Společnost zpracovává a předává osobní údaje, které má od Vás s vašim výslovným souhlasem k dispozicí tzv. zpracovatelům (osoby poskytující Vám instalace, servis, poradenskou činnost, osoby zajištující prodej, přepravu zboží, administrátory, správce a tvůrce webu, účetní atd.), které si velmi pečlivě vybíráme a disponují dostatečnou úrovní ochrany osobních údajů podle článku 45 a poskytují vhodné záruky podle článku 46. Osobní údaje zpracováváme a uchováme v potřebném rozsahu pro plnění zákonem stanovených povinností.

Za určitých okolností jsme povinni Vaše osobní údaje poskytnout na základě právních předpisů, např. policií ČR nebo jiným orgánům činným v trestním řízení, včetně dalším útvarům a orgánům veřejné správy.

 

Článek II.

Zpracování osobních údajů

 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace, například jejich shromažďování, použití, vymazání, zničení, předání.

Zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Adresu (PSČ, město, ulici a číslo domu)
 • Vaše telefonní číslo
 • Vaše datum narození, IČ, DIČ
 • Váš e-mail
 • Vaše platební údaje a formu
 • Název vašeho produktu
 • Identifikační číslo zařízení
 • Výrobní číslo vašeho zařízení

A v případě návštěvy webových stránek dále:

 • IP adresu
 • Typ prohlížeče nebo operačního systému
 • Rozlišení prohlížeče

 

Článek III.

Rozsah a použití osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s plněním smluv, například rámcových dohod o prodeji zboží a poskytování služeb, kupních smluv. Dále v souvislosti s plněním právních povinností, například plnění záručních a reklamačních povinností, daňových povinností nebo v rámci oznamovací povinnosti vůči orgánům činných v trestních řízení, pojišťovnám anebo jiných stáních institucí. V neposlední řádě osobní údaje zpracováváme také v souvislosti s ochranou našich oprávněných zájmů, jako je ověření bonity a platební morálky zákazníka, reklamační řízení, ochrana našeho vlastního majetků.

 

Článek IV.

Poskytování osobních údajů

 

Osobní údaje, které o Vás společnost získá mohou být předávány třetím osobám (dále jen „zpracovatelé“), které společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. záruční a pozáruční servis, doručování služby). Společnost předává sobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení vašich osobních údajů a tyto osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může společnost předávat osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti společnosti,
 • poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených společností,

Za určitých okolností může být společnost povinna poskytnout vaše osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

 

Článek V.

Prostředky ochrany osobních údajů

 

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům společnost přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 • organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s osobními údaji,
 • technické zabezpečení serverů a webových stránek společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

 

Článek VI.

Délka uchování údajů

 

Společnost osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Po zániku zákonného důvodu na základě, kterého dochází ke zpracování vašich osobních údajů společnost tyto osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

 

Článek VII.

Uživatelské účty

 

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelské účty pro některé odborníky, zejména pro montážní, obchodní a servisní firmy. Při registraci uživatelského účtu, vás obvykle požádáme o název společnosti, kontaktní údaje společnosti, vaše osobní kontaktní údaje, vaši profesi, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo. V závislosti na konkrétní službě mohou být vyžadovány doplňující informace. Tyto osobní údaje budeme používat ke správě vašeho účtu, k poskytování našich služeb a k optimalizaci našich webových stránek, výrobků a služeb. Pokud jste si vytvořili účet, budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, dokud budete účet udržovat a poté v souladu s platnými právními předpisy.

 

Článek VIII.

Sběr dat, analytické nástroje webové stránky, cookies

 

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webové analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které nám umožňují analýzu používání webové stránky. Informace o vašem používání naší stránky vytvořené přes cookie se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace IP-anonymizace na této webové stránce, se však vaše IP-adresa Google předtím zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se přenese plná IP-adresa na server Google v USA a tam zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace, aby vyhodnotil vaše využití této webové stránky, aby sestavil reporty o aktivitách na této webové stránce. IP-adresa předaná v rámci Google Analytics vašim prohlížečem se nespojuje s jinými údaji Google.

Můžete zabránit uložení cookies příslušným nastavením vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využít veškeré funkce této webové stránky. Můžete navíc zabránit evidenci údajů vytvořených prostřednictvím cookie a vztažených na vaše využití stránky (včetně Vaší IP-adresy) na Google i zpracování těchto údajů prostřednictvím Google tím, že si stáhnete a nainstalujete tzv. plugin prohlížeče na následujícím linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz Bližší informace k podmínkám užívání a ochraně osobních údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html popř. na https://policies.google.com/?hl=cz.

Tato webová stránka navíc používá Google Tag Manager. Tato služba může spravovat tagy webové stránky přes plochu. Google Tool Manager implementuje pouze tagy. To znamená: nepoužívají se cookies a neevidují se osobní údaje. Google Tool Manager spouští jiné tagy, které příp. opět zachycují údaje. Google Tag Manager však nemá přístup k těmto údajům. Pokud se na rovině domény nebo cookie provede deaktivace, zůstane zachována pro všechny tracking-tagy, pokud se neimplementují pomocí Google Tag Manageru.

Deaktivace Google Analytics

Můžete zabránit evidenci přes Google Analytics tím, že kliknete na toto políčko. Stanoví se Opt-Out-Cookie, které zabrání budoucí evidenci Vašich údajů při návštěvě této webové stránky.

Jak dlouho uchováváme Vaše metadata?

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Kam posíláme Vaše metadata?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

 

Článek IX.

Poučení o Vašich právech

 

Pokud jste nám poskytli osobní údaje máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a také právo na výmaz osobních údajů kromě těch. , které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme.

Přehled práv ve vztahu k Vašim osobním údajům:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (dle článku 13. GDPR),
 • právo požadovat přístup k osobním údajům (dle článku 15. GDPR),
 • právo na opravu osobních údajů (dle článku 16. GDPR),
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů (dle článku 17. GDPR),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (dle článku 18. GDPR),
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (dle článku 21. GDPR).

 

Upozornění

Snažíme se zacházet s Vašimi osobními údaji zavedením technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné pro třetí strany a proti odcizení. Berte prosím na vědomí, že při komunikaci elektronickou cestou, zejména přes e-mail nelze zabezpečit úplnou bezpečnost údajů, takže vám v případě důvěrných informací doporučujeme poštovní cestu (nejlépe doporučeným dopisem).

 

Článek X.

Kontaktní údaje na pověřence a dozorčí orgán

 

Vaše důvěra je pro nás velmi důležitá. Proto bychom Vám chtěli kdykoli zodpovědět dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte otázky, které Vám nemohlo toto prohlášení o ochraně osobních údajů zodpovědět, kontaktuje nás prosím zde:

 • elektronicky – info@reacon.cz
 • poštou: na adresu Mlýnska 326/13, 602 00, Brno
 • telefonicky: +420 724 582 400

 

Kontakt dozorujícího orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Dalším vývojem naší webové stránky a nabídek o nich nebo na základě změněných zákonných popř. úředních zadání může být potřeba změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů.