Etický kodex

Dnešní doba se neustále mění, a čím dál tím více se zvyšují požadavky na etické principy společností. Ačkoliv i my neustále rosteme a rozvíjíme se, naše zásady ohledně dodržování etického kodexu se nemění. Jsme si plně vědomi toho, že nejenom to, co děláme, ale takézpůsob, jakým naši práci vykonáváme, je určující pro správný chod firmy a naši dobrou pověst. Proto je naší prioritou udržovat co nejvyšší standardy etiky podnikání.

Každý zaměstnanec, včetně vedení společnosti, byl s tímto kodexem seznámen a je povinný jej dodržovat ve všech oblastech podnikání společnosti Reacon nejen na svém pracovišti, ale také směrem ven.

Dodržování zákonných povinností

Dodržování všech platných zákonných povinností je naprostým základem etického kodexu a povinností každého zaměstnance společnosti Reacon. Společnost se řídí všemi platnými zákony, nařízeními, pravidly, vyhláškami a všemi normami v každé zemi, ve které podniká. Pokud jsou zásady nebo etický kodex společnosti v rozporu s platným právem, vždy vyžaduje soulad se zákony.

Ochrana životního prostředí

Uvědomujeme si důležitost životního prostředí a povinnost jeho zachování pro další generace. Během našich aktivit klademe velký důraz na dodržování veškeré legislativy spjaté s životním prostředím, stejně jako na dodržování a včlenění systémů řízení ochrany životního prostředí v souladu s mezinárodními standardy.

Vztah ke konkurenci

Naše firma jedná za jakékoli situace čestně a spravedlivě. Jakožto rodinná firma, která je založena na tradici, vyžadujeme vytváření korektních vztahů nejen uvnitř firmy, ale také k našemu okolí. Každý náš zaměstnanec je svým jednáním, chováním a vystupováním uvnitř i navenek, povinen chránit pravidla rovné a otevřené hospodářské soutěže, a předcházet situacím, které by směřovaly k jejich porušování.

Vztah k dodavatelům

Naše společnost si velmi zakládá na výběru svých obchodních partnerů, s nimiž uzavírá vzájemné vztahy. Tyto vztahy jsou uzavřeny v souladu s pravidly, a založeny na respektu z obou stran. Jsme si dobře vědomi toho, že pokud chceme poskytovat vysokou úroveň kvality, musíme do svého sortimentu nejen vybírat kvalitní produkty, ale také být obklopeni korektními a kvalitními partnery.